EN

激光驱动器

图片 型号 工作模式 输出-电压 输出-电流 上升沿时间 最高重复/调制频率 脉冲宽度 供电电压 封装 工作温度-范围
LDP-V 03-100 UF3 LDP-V 03-100 UF3 脉冲 <100V 0.3 … 3A 800 ps 35 MHz 1 … 10000 ns 15 … 24V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-V 10-70 LDP-V 10-70 脉冲 <70V 2.5 … 13A 3 ns 100 kHz 10 … 1000 ns 15V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-V_40-70 LDP-V_40-70 脉冲 <70V 8 … 40A 6 ns 100 kHz 15 … 1000 ns 15V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-V 50-100 V3.3 LDP-V 50-100 V3.3 脉冲 <100V 3 … 50A 2.3 ns 2 MHz 12 … 10000 ns 15 … 24V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-V 80-100V3.3 LDP-V 80-100V3.3 脉冲 <100V 5 … 80A 4 ns 2 MHz 12 … 10000 ns 15 … 24V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-V 240-100 V3 LDP-V 240-100 V3 脉冲 <100V 40 … 240A 25 ns 2 MHz 60 … 1000 ns 15V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-AV 40-70 N50 LDP-AV 40-70 N50 脉冲 15 … 70V 8 … 40A 5 ns 100 kHz 5 ns 15V Evaluation Board -20 … 55℃
LSP-40 LSP-40 脉冲 - 0 … 40A - 10 kHz 30 … 1000 ns 12V Module -
LSP-40(without evaluation board) LSP-40(without evaluation board) 脉冲 - 0 … 40A - 10 kHz 30 … 1000 ns 12V Evaluation Board -
QS-EVAL DRIVER2 QS-EVAL DRIVER2 脉冲 15 … 80V - 3 ns 80 kHz 10 … 50 ns 8 … 12V Evaluation Board -
IC-HGQFN28 IC-HGQFN28 调制,脉冲 3 … 12V 3 … 9A - 200 MHz - 3 … 5.5V QFN -25 … 85℃
LDP-V 03-100 V3 脉冲 <100V 0.3 … 3A 800 ps <35 kHz 1 … 10000 ns 15 … 24V Evaluation Board -20 … 55℃
LDP-QCW 150 调制,脉冲 0 … 30V 1 … 150A - n <1 kHz 10 … 1000 μs 24 … 48V Evaluation Board 0 … 55℃
BFS-VRM 03 HP 调制,脉冲 - 0 … 3A - 400 MHz 20 ns 5V Evaluation Board 0 … 55℃
LDP-V 03-100 脉冲 <100V 0.3 … 3A 800 ps 35 MHz 1 … 10000 ns 15 … 24V Evaluation Board -20 … 55℃